Skip to content

3 -jarige (beroeps-)opleiding tot Innerlijke Kind Coach

Van Hart Tot Hart

3 -jarige (beroeps-)opleiding tot Innerlijke Kind Coach

(Beroeps-)opleiding Innerlijke Kind Coach

Doordat we ten gevolge van de corona pandemie niet kunnen garanderen dat de opleiding binnen de drie jaar kan worden afgerond en het dan organisatorisch lastig wordt om kwaliteit te leveren, hebben we helaas moeten besluiten de start van de Innerlijke Kind Coach opleiding uit te stellen. 

Deze opleiding houdt het midden tussen coachen en therapie. Het doel is mensen meer naar hun volwassenheid te brengen, hen dus meer draagkracht te geven, hen te ondersteunen in het vinden van hun doelen in het leven. Vandaar de term coach. Echter we hebben te maken met een verleden, de fundering onder het leven van die cliënt. En daar is uitsluitend coachen niet altijd geschikt voor, vandaar dat we tevens gebruik maken van therapeutische vaardigheden die ervoor zorgen dat je dieper met de cliënt kan werken.

Inleiding

We werken in de opleiding met begrippen als: het Innerlijke Kind, de Volwassene en de Innerlijke Criticus. Maar wat houden die termen nu precies in? Een klein woordje van uitleg:

 • Het Innerlijke Kind

We komen als open en vrij wezen in dit leven. We verbinden ons met alles en iedereen. Toch kunnen we tekorten ervaren welke ervoor zorgen dat we ons aan moeten passen. Dit zorgt voor emoties, die soms onverwerkt in ons systeem blijven zitten en op volwassen leeftijd nog een rol spelen. Als je daar op volwassen leeftijd dus last van hebt, zoals in het lastig aangaan van relaties of een negatief zelfbeeld, dan heb je last van je Innerlijke Kind.

 • De Innerlijke Criticus

Iedereen kent dat stemmetje die zegt: “Je doet het niet goed”, “Je moet het zo doen”, “Zie je wel, je bent niets waard, je kan het toch niet” etc. Je hebt dan last van je Innerlijke Criticus, een stemmetje welke vaak als overlevingsstrategie ontstaan is op zeer jonge leeftijd.

 • De Volwassene

Hier willen we binnen de opleiding steeds naar terug komen. Het deel welke in het NU leeft, welke feitelijk en rationeel denkt en handelt, welke verantwoording neemt voor zijn/haar eigen daden. De Volwassene zal duidelijke grenzen kunnen stellen, verantwoordde keuzes kunnen maken en stappen kunnen zetten in het leven. De Innerlijke Volwassene is in staat open en liefdevol te reageren, zonder oordeel en met een open hart naar zichzelf en naar anderen. Een Innerlijke Kindcoach zal dus ook altijd als doel hebben de Innerlijke Volwassene van die andere te vergroten.

Deze en andere delen in ons ontstaan in de jonge kinderjaren en hebben vaak onze opvoeders als model gebruikt. Zoals zij met ons omgingen, zo gaan we vaak ook met onszelf, dus ons Innerlijke Kind om.

De Innerlijke Kindcoach heeft tools gekregen om de cliënt te coachen naar meer volwassenheid en dus meer in het hier en nu te laten zijn, zonder al de emotionele ladingen.

 

Voor wie is deze opleiding bedoeld?

 • Iedereen die aan zichzelf wil werken, kan door deze verdieping binnen het Innerlijke Kindwerk stappen zetten in zijn eigen groeiproces. Daarvoor volg je dan de eerste twee jaren. Je leert meer in het hier en nu te leven en dus meer in je Volwassene te komen.
 • Professionals die hun therapeutische mogelijkheden willen uitbreiden, dus van “praten” naar “doen” gaan, kunnen hier een meerwaarde in vinden. Ze leren inzien dat praten alleen niet zaligmakend is. Dat het lichaam ook iets te zeggen heeft, iets wat meestal een traumatische achtergrond heeft. Een trauma dat meestal via het lichaam tot uiting komt. De Innerlijke Kind Coach leert hiermee om te gaan.
 • Mensen die hun carrière een nieuwe wending willen geven en het vak van Innerlijke Kind Coach als zelfstandige willen gaan uitoefenen.

 

Opbouw van de opleiding

De (beroeps-)opleiding Innerlijke Kindcoach bestaat uit twee delen:

 • de eerste twee jaren: waarin, naast het leren en ervaren van therapeutische methodes en technieken, de nadruk ligt op je eigen proces. (Degenen die geen coach willen worden, maar intens aan hun eigen proces willen werken, hebben voldoende aan deze eerste twee jaar).
 • het derde jaar: waarin je, naast het eigen proces, je therapeutische vaardigheden verder aanvult en verdiept.

De eerste twee jaren:

We staan op het standpunt dat je eerst je eigen emoties moet kunnen reguleren, alvorens je anderen kan coachen. Vandaar dat we de eerste twee jaren de nadruk leggen op jouw proces in combinatie met technieken en methodes uit de diverse therapeutische stromingen. We gaan kijken naar welke coping strategieën (overlevingsstrategieën) en overtuigingen jij hebt die mogelijk ontstaan zijn in jouw kindertijd. Deze mogen aangepakt worden, opdat ook jij de mogelijkheid hebt om de emoties van andere mensen te reguleren.

In deze eerste twee jaar leren we te werken met technieken uit: o.a. NLP, Transactionele Analyse, Voice Dialogue, het Zuivere Innerlijke Kindwerk, Regressie, Transformational Breath (door externe docent), creatieve therapie, energetisch werk, Somatic Experiencing en kinesiologie.

Zowel in het eerste als in het tweede jaar word je uitgenodigd om per jaar 3 boeken te lezen. Hiervan ontvangen we dan graag een verslag.

Naast de theorie zal er gedurende 9 weekenden en één 4-daagse veel ruimte zijn voor het ervaringsgericht aanleren van praktische vaardigheden. Deze zullen je in staat stellen in te schatten waar iemand in zijn proces zit en welke richting je met hem op kan gaan. Ook zal er veel aandacht worden geschonken aan je eigen persoonlijke processen. Als deelgenoot van een groep zal je zelf als proefpersoon zowel als coach functioneren. Daarnaast word je door supervisie uitgenodigd te reflecteren. Hierdoor blijf je ook voor jezelf op de hoogte waar jij in je proces staat.

Gedurende de eerste twee jaar krijg je de gelegenheid om in de praktijk te proeven hoe het werken met het Innerlijke Kind is door middel van het stage lopen tijdens weekenden en 4-daagses.

Daarnaast word je uitgenodigd tussen elk opleidings-weekend in samen te komen met je jaargenoten en te oefenen, datgeen wat er gedoceerd is geweest. Van deze oefenmomenten ontvangen we dan graag een verslag.

Derde jaar:

Dit is een praktijkjaar. Je zal zelf mensen gaan begeleiden op het gebied van het Innerlijke Kind. Dit jaar zal je zelf mogen zorgen voor minimaal 3 cliënten, met wie je minimaal 5 sessies hebt gedaan. Van deze sessies ontvangen we graag een verslag. Ook zullen deze cliënten worden besproken in intervisiesessies gedurende de terugkom weekenden.

Omdat we vinden dat jij als coach je eigen emoties moet kunnen reguleren, word je, naast de vier weekenden uitgenodigd voor supervisie. We gaan dan kijken hoever jij bent in jouw proces en komen onderwerpen naar voren als: valkuilen, je zelfbeeld als coach, het vast komen te zitten met de cliënten, overdracht en tegenoverdracht etc.

In dit jaar komen onderwerpen naar voren als: hoe doe je een intake, coaching vaardigheden, interpretaties van levensverhalen, vroegkinderlijk onbewust trauma, het opzetten van een praktijk.

Toets momenten

Omdat we niet een schools systeem nastreven, maar toch de vinger aan de pols willen houden hoever jij gegroeid bent, hanteren we een puntensysteem. Per onderdeel (als de ingeleverde verslagen, het stage lopen, de toetsen, de praktische opdrachten in de groep etc.) krijg je een van tevoren vastgesteld aantal punten. Hierdoor krijgen we zicht op jouw functioneren als Innerlijke Kind Coach in spé, als op jouw kennisniveau op dat moment.

Scriptie

Aan het einde van het derde jaar willen we graag een scriptie van jou zien. Het onderwerp moet gerelateerd zijn aan het Innerlijke Kindwerk en kan dus een onderwerp zijn dat jou bijzonder aanspreekt. Zelfreflectie vormt hierbij een wezenlijk onderdeel. Deze scriptie zal worden geëvalueerd.

Certificaat

Bij een voldoende resultaat en indien je aan de rest van de eisen voor het derde jaar voldoet, zal dit leiden tot een certificaat Innerlijke Kind Coach. Je bent dan in staat zelfstandig mensen te coachen, te doorgronden wat de diepere oorzaak van hun leiden zou kunnen zijn en wat de cliënt nodig heeft om meer zelfstandigheid hun levenspad te gaan bewandelen.

Studiedruk

Het eerste en het tweede jaar: 134 uur per jaar, verdeeld over 9 weekenden en 1 vierdaagse. Deze zullen plaatsvinden in Antwerpen (weekenden) en in de Ardennen (4-daagse). Tussen de weekenden in word je uitgenodigd om eens per maand in een oefengroep de stof door te nemen en eens per jaar een stageweekend/4-daagse mee te draaien.

Per jaar zal je drie boeken mogen lezen, die de basis vormen voor theorie en praktijk tijdens de lessen.

Toelatingseisen

 • Je bent minimaal de Engelse taal machtig.
 • Je hebt minimaal een Innerlijke Kind 4-daagse of weekend gevolgd of je hebt vóór de eerste lesdag een gesprek met Remke, waarin je kan aantonen al werkzaam te zijn met het Innerlijke Kind (met de daarbij behorende opleiding).
 • Enige medische basiskennis (neurologie) is aangeraden maar geen absolute noodzaak. Deelname aan de medische basismodules is aanbevolen als je op dit vlak geen achtergrond hebt.

Adult Attachment Therapy

Problemen die ontstaan zijn in de zeer jonge kinderjaren en waar geen verbale herinnering bij de cliënt zit, is moeilijk met verbale therapie/coaching te behandelen. Immers, men weet niets meer uit die periode. Met Adult Attachment Therapy kunnen we de volwassenen met hechtingsproblemen helpen. Hierbij kijken we naar de eerste 1000 dagen uit iemands leven en wat voor invloed dat heeft op volwassen leeftijd. Als je je realiseert dat 45% van alle Vlamingen onveilig gehecht is, dan kan je je voorstellen dat hier nood aan is.

Degene die de opleiding tot Innerlijke Kindcoach met goed gevolg hebben volbracht kunnen bij voldoende geschiktheid, zowel theoretisch als in de zin van regulering van je eigen emoties, toegelaten worden tot de cursus Adult Attachment Therapy. De Adult Attachment Therapy staat verder los van deze coach-opleiding.

Lesgevers

De opleiding zal gegeven worden door Remke Kamphuis met assistentie van een team van Innerlijke Kind Coaches. Specifieke lesonderdelen als Transformational Breath, Voice Dialogue, de fiscus en het opstarten van je praktijk alsmede specifieke coaching-vaardigheden, zullen door externe docenten worden verzorgd.

Remke is gediplomeerd Innerlijke Kind-therapeut, hypnotherapeut, regressietherapeut, reïncarnatietherapeut en Somatic Experiencing® therapeut. Hij is meer dan 40 jaar werkzaam als therapeut waarvan 24 jaar werkzaam rondom het Innerlijke Kind. Remke is grondlegger van het Waterwiegen (2000) en de Adult Attachment Therapy® (2014) en sinds 2010 verbonden aan het OWC. Op dit moment heeft hij onder de naam De Vier Cirkels bv (www.deviercirkels.be) een praktijk in Muizen. Zijn voornaamste reden om deze opleiding te starten is de enorme werkdruk die hij thans ervaart binnen het Innerlijke Kindwerk/ Adult Attachment Therapy® en zijn drang om dit mooie werk door te geven aan een volgende generaties.

Er zijn inmiddels meerdere groepen Innerlijke Kind Coaches afgestudeerd en deze ervaren aan den lijve dat dit werk hard nodig is. De meesten hebben dan ook een florerende praktijk opgebouwd.

Praktisch

 • Deze opleiding wordt eens in de twee jaar gegeven.
 • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 20 deelnemers.
 • Opbouw cursus:
  • 1ste jaar: 9 weekenden (Antwerpen) + 1 vierdaagse (Ardennen)
  • 2de jaar: 9 weekenden (Antwerpen) + 1 vierdaagse (Ardennen)
  • 3de jaar: 3 weekenden (Antwerpen) + examenweekend.
 • Studie-uren:
  • 1e jaar: 134 uur, verdeeld over 9 weekenden en één 4-daagse in de Ardennen.
  • 2e jaar 134 uur, verdeeld over 9 weekenden en één 4-daagse in de Ardennen.
  • 3e jaar 48 uur, verdeeld over 4 weekends.
 • De tijden zijn exclusief zelfstudie, supervisie, stage en oefenmomenten.
 • Verplichte literatuur:
  • 1e jaar 3 boeken
  • 2e jaar 3 boeken.
 • Je ontvangt een theoretische syllabus waarin de belangrijkste onderwerpen uitgebreid behandeld worden. Tevens krijg je een praktische syllabus die zo is opgebouwd dat hij ook tijdens de behandeling van je cliënt als naslagwerk dienst kan doen.
 • Opgave en prijs: www.owc.be
 • Voor meer aanvullende inhoudelijke informatie kan je terecht op www.deviercirkels.be.